Voorschriften

Stichting R.K. Begraafplaats ‘St. Barbara’ te Hilversum

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen op de R.K. Begraafplaats ‘St. Barbara’ Nieuwlandseweg 40 te Hilversum. Deze voorschriften behoren bij artikel 37 van het reglement van de begraafplaats voornoemd van toepassing verklaard met ingang van 01-01-2013. Bij de beheerder van de begraafplaats ligt ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats. De begraafplaats is verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven.

Er zijn voorschriften betreffende:
Graven
Urnen
Monumenten
Werkzaamheden aan en rond het graf
Overige voorschriften


Graven

Voor het plaatsen van grafbedekking op graven gelden de volgende regels:

 1. Voor de familiegraven worden liggende zerken toegelaten met de afmetingen van 200 x 100 x 8 cm. De zerken worden geplaatst op een schuin oplopende roef (hoogte voorzijde 10 cm en achterzijde 20 cm).
 1. Voor de familiegraven wordt een staande grafsteen binnen de maximale afmetingen van 200 x 100 cm toegestaan met een maximale hoogte van 100 cm, minimale dikte van de steen is 8 cm. Het is tevens toegestaan banden binnen de maximale afmetingen inclusief staande steen van 200 x 100 cm en minimaal 6 cm dik aan te brengen. De ruimte tussen de banden mag alleen worden gevuld met steenslag, aangebracht op een betonnen onderplaat. Niet toegestaan is het gebruik van worteldoek en plastic. Grafbeplanting mag alleen op het graf worden aangebracht als deze niet hoger wordt dan 50 cm.
 1. Voor de algemene graven zijn alleen liggende tegels met een afmeting van 60 x 40 x 5 cm toegestaan. Op een derde van het grafoppervlak binnen het betonnen raamwerk mag door de rechthebbende laag blijvende beplanting worden geplant of planten in pot worden aangebracht.
 1. Voor het kindergraf gelden voor de omranding banden van 60 x 120 x 6 cm. De afmeting van de steen is maximaal 60 x 60 x 6 cm. De grafbedekking wordt geplaatst op een gewapende betonfundering van 60 x 120 cm. Binnen de omranding is een lage beplanting van maximaal 40 cm hoog toegestaan. Indien er gekozen wordt voor steenslag is een gesloten betonfundering verplicht. Gebruik van worteldoek en plastic binnen de omranding is niet toegestaan.

Urnen

 1. Urnen kunnen worden bijgezet op een graf, zij dienen stevig aan het monument te worden verbonden.
 1. In de urnentuinen kunnen één tot twee urnen worden geplaatst in een urnenkelder, die met een liggende tegel van 50 x 50 x 5 cm moet worden afgedekt. Links en rechts naast deze tegel mag over een strookje van 10 cm beplanting van laagblijvende hoogte worden aangebracht.
 1. In de urnenhof kunnen één tot twee urnen geplaatst worden in een urnenkelder. Op de kelder kan een monument worden geplaatst van 40 x 40 x 60 cm (lengte x breedte x hoogte) van natuursteen. Binnen de genoemde oppervlakte bestaat geen mogelijkheid tot het aanbrengen van beplanting of het plaatsen van memorabilia naast het monument. Losse grafkaarsen en bloemen zijn toegestaan (de begraafplaats stelt steekvazen ter beschikking).
 1. In het columbarium kan in de open nissen één sierurn geplaatst worden, terwijl achter de gesloten nissen ruimte is voor twee à drie urnen.
  a. Wordt gebruik gemaakt van een sierurn, dan moet deze hecht aan de ondergrond verbonden zijn en de nis moet al dan niet met een glasplaat van 30 x 37 cm worden afgesloten.
  b. Wordt geen gebruik gemaakt van een sierurn, dan moet de nis worden afgesloten met een tegel van 37 x 37 cm.

Monumenten 

 1. Zonder overleg met beheer en/of administratie en formeel aanvragen van vergunning en betalen van leges is het niet mogelijk een monument te plaatsen. Voor alle te plaatsen grafmonumenten moet door of in opdracht van de rechthebbende vergunning worden aangevraagd. Dit via een tekening (voorzien van boven-, voor- en zijaanzicht) in tweevoud met daarop aangegeven de afmetingen, de aan te brengen tekst en de te gebruiken materialen. Aan dit verleende monumentenrecht zijn kosten verbonden. Deze kosten worden of door de steenhouwer doorberekend, of komen voor eigen rekening. Dit laatste wanneer er na overleg met de beheerder en bestuur besloten is om zelf een monument te plaatsen. Voor meer informatie is de ‘Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen’ op te vragen.
 1. Bij vervanging van een bestaand monument worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht. Na betaling kan in overleg met de beheerder overgegaan worden tot plaatsing van het monument.
 1. Artikel 40 van het reglement van de begraafplaats bepaalt: Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting of tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting, moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.
 1. Op de begraafplaats worden niet toegestaan:
  a. Grafbanden waar tussen ingestrooid grind, marmerslag e.d. zonder betonnen onderplaat.
  b. IJzeren hekken.
  c. Palen met buizen of kettingen.
  d. Opgeschroefde inscriptieplaten of schilden.
  e. Houten borden.
 1. Zerken (inclusief roef) en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering.
 1. De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden en bezoekers.
 1. Tijdelijke grafbedekking is maximaal 3 maanden toegestaan.
 1. Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.
 1. De uitvaartverzorgers en leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats.

Werkzaamheden aan en rond het graf

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van de begraafplaats:

 1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het schikken/ruimen van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of in opdracht van het bestuur door derden.
 1. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbende zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen, gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
 1. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de kapel. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van een rechthebbende, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.
 1. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen, te worden geplaatst of afgevoerd volgens aanwijzing van de beheerder.

Overige voorschriften

 1. Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken, graftekens en urnen niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedkeuring van de beheerder. Voor bezoekers is de begraafplaats alle dagen toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
 1. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.
 1. Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Ook het aanbrengen van beplanting buiten de graven is niet toegestaan. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.
 1. Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden betreden door vervoermiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.
 1. De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.
 1. Personeel, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud en naar oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed te zijn, ook in de zomer.
 1. Gebruik van geluidsapparatuur is verboden.
 1. De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht aan de beheerder.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 03-12-2015.

Reacties zijn gesloten.